فیلم پوشال مرغداری PM1

فیلم دستگاه پوشال مرغداری PM1

پوشال مرغداری PM1

مدل دو توپی و تک توپی
ظرفیت تولید 8 ساعت کاری 150 الی 200 گونی (آرد)
به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه پوشال مرغداری با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به پوشال مرغداری PM1